Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Aros Varumärken & Juridik AB är personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation som började gälla inom EU den 25 maj 2018). Vi värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra våra arbetsuppgifter enligt ingångna avtal och uppdrag samt kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter och krav i enlighet med lagar och förordningar. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta.

Personuppgifter
För att kunna fullgöra våra förpliktelser så behöver vi behandla och spara personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, e-post samt i förekommande fall till e-posten bifogade filer, uppgifter i samband med fakturering etc. I första hand får vi tillgång till dem genom att du själv uppger dem till oss i samband med en kontakt och/eller ett uppdrag, men vi kan även få tillgång till uppgifter som vi t ex får från offentliga register, myndigheter samt uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida, t ex i form av cookies.

Överföring till tredje man
Vi överför inte personuppgifter till tredje part i andra fall än där det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera och tillhandahålla de tjänster som vi enligt uppdrag utför åt dig, eller där du gett ditt samtycke eller där vi är skyldiga att göra så enligt lag eller förordning.

Lagring och säkerhet
Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med
dig/uppdraget från dig samt för vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet och utföra tjänster för våra klienter.

Personuppgifter som enligt lag måste sparas en viss tid, t ex fakturaunderlag som ska sparas enligt bokföringslagen, sparas under nödvändig tid och förstörs sedan.

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Vi har avtal med vår IT-leverantör för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert utifrån aspekter som t ex intrång eller förstörelse.

Information, rättelse och radering
Du har rätt att erhålla information om de personuppgifter vi har om dig. Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller de personuppgiftsbiträden vi vid behov anlitar för att kunna utföra våra tjänster och bedriva vår verksamhet, eller om du vill begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan.

Har du synpunkter eller klagomål på vår hantering av personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige.

Kontaktuppgifter
Aros Varumärken & Juridik AB (org.nr. 559250-9532)
E-postadress: mail@arosjuridik.se
Telefon: 070-378 2003